អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ជុំទី ៤

ថ្នាក់ខ្មេរនៅក្នុងជុំនេះយើងបានសិក្សារអំពីប្រវត្តិភាសារខ្មែរ និង​ ប្រវត្តីអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ  ព្រមទាំង ទឹកដីខ្មែរដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងដូច​ជា​ ថៃ និង​ វៀតណាមជាដើម។​ ពួកយើងក៏បានរៀនអំពី ភាពខុសគ្នារវាងពាក្យ  យួន និង​ វៀតណាម ថៃ និង សៀម ខ្មែរនិងកម្ពុជា។ 

ហើយបើតាមការស្រាវជ្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថា ភាសារខ្មែរមានដើមកំណើតតាំងពីសម័យអណាចក្រភ្នំមកម្លេះ៕​ អក្សរខ្មែរត្រូវក៏ត្រូវបាន បង្កើតឡើងនៅសម័អណាចក្រភ្នំដែរ។​ ហើយត្រូវបានកែប្រែជាបីលើកធំៗគីសម័យមុនអង្គរ សម័យអង្គរ និង​សម័យក្រោយអង្គរ។

ហើយបើចង់ដឹងពត៌មានបន្ថែមរបស់ប្រវត្តអក្សសាស្ត្រខ្មែរ សូមចុចទីនេះ

ហើយបើចង់ដឹងពត៌មានបន្ថែមរបស់ប្រវត្តភាសារខ្មែរ សូមចុចទីនេះ

ហើយបើចង់ដឹងពត៌មានបន្ថែមអំពីទឹកដីខ្មែរដែលបានបាត់បងទៅប្រទេសដទៃសូមចុចទីនេះ និង​ ទីនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *